Tài liệu học thiết kế web tiếng việt

Thiết kế website trên máy ảo với VirtualBox (phần 1)

Thiết kế website trên máy ảo với VirtualBox (phần 1)

26-10-2011 Đối với người phát triển web, lợi ích của ảo hóa thật rõ ràng. Bạn có thể tạo một máy ảo, cài đặt và thử nghiệm chương trình trên đó mà không sợ xung đột với máy tính đang làm việc. Bạn có thể tạo nhiều máy ảo và thử nghiệm kết nối giữa các máy tính...
Thiết kế website trên máy ảo với VirtualBox (phần 2)

Thiết kế website trên máy ảo với VirtualBox (phần 2)

26-10-2011 Hướng dẫn cài đặt và cấu hình web server Apache - PHP - Mysql trên máy ảo Linux. Giới thiệu cách sử dụng và cấu hình để tạo máy ảo trong VirtualBox để phục vụ cho phát triển web.
1 [Trang 1 / 1]